તલાટી / જુનિયર કલાર્ક ડોકયુમેન્ટ વેરીફીકેશન તારીખ જાહેર, જુઓ સંપૂર્ણ માહિતી અહીંથી

તલાટી / જુનિયર કલાર્ક ડોકયુમેન્ટ વેરીફીકેશન તારીખ જાહેર : પંચાયત પસંદગી સેવા બોર્ડ દ્વારા આજરોજ તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટેની નવી સૂચના જાહેર કરવામાં આવેલી છે.

તલાટી / જુનિયર કલાર્ક ડોકયુમેન્ટ વેરીફીકેશન તારીખ જાહેર

તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન વિશેષણ પણ માહિતી નીચે આપેલી લીંક દ્વારા તમે જોઈ શકો છો અને સૂચના પણ વાંચી શકો છો.

જુનિયર ક્લાર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અંગે મહત્વની સૂચના: અહી ક્લિક કરો.

તલાટી ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અંગે મહત્વની સૂચના: અહી ક્લિક કરો.

ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે હેલ્પલાઇન નંબર: અહી ક્લિક કરો.

તલાટી મંત્રી રિજલ્ટ : લિન્ક 1 // લિન્ક 2

તલાટી મંત્રી પ્રોવિઝનલ મેરીટ : અહી ક્લિક કરો.

તલાટી મંત્રી ફાઇનલ આન્સર કી : અહી ક્લિક કરો.

જુનિયર ક્લાર્ક રિજલ્ટ : લિન્ક 1 // લિન્ક 2

જુનિયર ક્લાર્ક પ્રોવિઝનલ મેરીટ : અહી ક્લિક કરો.

જુનિયર ક્લાર્ક ફાઇનલ આન્સર કી : અહી ક્લિક કરો.

Leave a Comment